ดิฉันนางสาวกนกอร สาระพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจทำแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบลต่อ 1 มหาวิทยาลัย (SROI) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 11 กลุ่ม ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย ได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นําชุมชน และเกษตรกร
 2. ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน
 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน ได้แก่ ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
 5. ชุมชนภายนอก ได้แก่ ชุมชน แหล่งการเกษตร และร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน
 6. ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต.ประจำตำบล
 7. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น  รพ.สต.
 8. หน่วยงาน อปท. ได้แก่ ตัวแทน อปท. มีส่วนร่วมดําเนินงานกับโครงการ เช่น  อบต.
 9. เอกชนในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายส่งและปลีกภายในตำบล
 10. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้แก่ อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในตำบล
 11. เจ้าหน้าที่โครงการ USI ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ได้ข้อมูลจากการไปสำรวจทำแบบสอบถามมาแล้วข้าพเจ้าและทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูลที่ได้มาประชุมกับอาจารย์ประจำโครงการเพื่อปรึกษาหาเเนวทางการเเก้ไขปัญหาชุมชนเพิ่มเติมและเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้

1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชุมชน

   – จัดการขยะชุมชน

   – ส่งเสริมการขัดเเยกขยะ

   – เสริมสร้างรายได้จากขยะ

   – ส่งเสริมชุมชนให้มีธนาคารขยะ

2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

   – สเปรย์กันยุงจากตะไคร้

   – ยาดมจากตะไคร้

แม้สถานการณ์ของ COVID-19ในพื้นที่ตำบลโนนขวางความรุนแรงจะลดน้อยลงและจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนมีมากขึ้นแต่เพื่อเป็นการป้องการติดเชื้อข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานยังคงรักษามาตราการณ์การป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเข้มงวด และชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ดำเนินงานไปตามเป้าหมายได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู