ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการเก็บข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การดำเนินงานของ ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ในเดือนนี้ได้มีการดำเนินงานโดยมีการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน U2T ได้นัดหมายและแบ่งทีมในการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบลต่อ 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ซึ่งกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI มีวัตถุประสงค์เป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลโดยในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 11 กลุ่ม ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย ได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นําชุมชน และเกษตรกร
 2. ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน
 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน ได้แก่ ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
 5. ชุมชนภายนอก ได้แก่ ชุมชน แหล่งการเกษตร และร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน
 6. ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต.ประจำตำบล
 7. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น  รพ.สต.
 8. หน่วยงาน อปท. ได้แก่ ตัวแทน อปท. มีส่วนร่วมดําเนินงานกับโครงการ เช่น  อบต.
 9. เอกชนในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายส่งและปลีกภายในตำบล
 10. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้แก่ อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในตำบล
 11. เจ้าหน้าที่โครงการ USI ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้รับการต้อนรับและการร่วมมือเป็นอย่างดีและการตอบแบบสอบถามนี้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด การปฎิบัติงานครั้งนี้ทีมงานทุกคนได้ร่วมมือและร่วมแรงกันเพื่อทำผลงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามมาแล้วได้นำข้อมูลที่ได้มาประชุมกับอาจารย์ประจำโครงการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เพื่อหาข้อสรุปและหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาจัดทำโครงการส่งเสริมและวางแผนพัฒนางานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู