• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04
  • ในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมจากทาง อว.(แบบสอบถาม U2T-SROI) โดยจะเก็บข้อมูลดังนี้

จะเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย
1)กลุ่มตำบลเป้าหมาย (ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร)
2)ลูกจ้างโครงการ (นักศึกษา/บัณฑิต/ประชาชน)
3)ครอบครัวลูกจ้าง
4)ชุมชนภายใน (ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เจ้าของร้านข้าวมันไก่ ในตำบล)
5)ชุมชนภายนอก (ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่นอกตำบล)
6)อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
7)เจ้าหน้าที่โครงการ USI
8)ผู้แทนตำบล (เจ้าหน้าที่อบตประจำตำบล *ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล)
9)หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน/รพ. สต.)
10)อปท. (ตัวแทนอปท.มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายกอบต./เทศบาลตำบล)
11)เอกชนในพื้นที่ (บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก./บริษัทภายในตำบล)

และได้มีการติดตามผลที่ได้ลงโครงการไปก่อนหน้า ว่าทางตำบลมีการพัฒนาหรือนำสิ่งที่ได้จากการลงโครงการของทางมหาวิทยาลัย ได้นำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด

จากการที่ได้ลงพื้นที่ในเดือนตุลาคมนี้ ทางตำบลโนนขวาง ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างโครงการเป็นอย่างดี ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากการติดตามในครั้งนี้ มีหลายครอบครัวที่นำสิ่งที่ทางโครงการมอบให้ไปปรับใช้ เช่น เมล็ดผักสวนครัวที่ทางโครงการมอบให้ บางบ้านได้นำไปปลูกขึ้นเป็นต้นอ่อนๆแล้ว และรวมไปถึงการทำเจลแอลกอฮอล์ใช้เองในครัวเรือน และการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ดูแลตนเองมากขึ้นและหมั่นออกกำลังกาย

อื่นๆ

เมนู