ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ในเดือนนี้ได้มีการดำเนินงานโดยมีการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทีมงาน U2T ได้นัดหมายและแบ่งทีมในการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบลต่อ 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ซึ่งกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI มีวัตถุประสงค์เป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลโดยในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 11 กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการตัดต่อวีดีโอประจำเดือนของกลุ่ม NS04 ตำบลโนนขวาง โดยใช้คลิปและประมวลภาพกิจกรรมที่ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมให้ออกมาเป็นวีดีโอประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่มตำบลโนนขวาง

อื่นๆ

เมนู