ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.)ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดิฉันพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม “แบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบลต่อ 1มหาวิทยาลัย (SROl)” พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ดิฉันได้ลงสอบถามนั้นได้ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี และมีความคิดเห็นว่า การจัดโครงการในเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมาก และช่วยส่งเสริมอาชีพ และให้ความรู้ในด่านสุขภาพให้ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้มีการจัดโครงการและกิจกรรรมเช่นนี้อีก และการทำแบบสอบถามยังทำให้รับรู้ถึงความต้องการของชุมชนและรายได้ก่อนการลงจัดโครงการและหลังจากการจัดโครงการในชุมชนให้ชาวตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

หลังจากการลงสำรวจเก็บแบบสอบถามแล้ว ทางกลุ่มพวกเราได้มีการประชุมร่วมกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อจัดโครงการในตำบลโนนขวาง ซึ่งกลุ่มพวกเราได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน จึงจะจัดโครงการดังนี้ 1.โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชุมชน 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มพวกเราจะวางแผนและจัดทำโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนเอาไว้ต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู