ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์ ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่มีการจัดโครงการในตำบลโนนขวางขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการติดตามผลโครงการ โดยได้สอบถามผู้ที่ร่วมโครงการ  และได้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม U2T-SROI เพื่อประเมินศักยภาพของตำบล

ในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลของโครงการที่ได้จัดขึ้น ผลของโครงการมีการตอบรับจากชาวบ้าวในตำบลโนนขวางเป็นอย่างดี และได้ประเมินศักยภาพตำบล โดยใช้แบบสอบถามของ U2T-SROI กลุ่มเป้าหมายในการสอบถามได้แก่ หน่วยงาน อบต. หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ ชุมชนภายนอกที่เข้ามาขายของในตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และครอบครัวลูกจ้างโครงการ โดยได้รับการร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู