ดิฉัน นางสาวสิรีธร สินธุรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนตุลาคม เราลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม U2T-SROI โดยมีหัวข้อ ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย เก็บจาก อสม. 3 คนในพื้นที่
 2. ลูกจ้างโครงการ เก็บจาก ผู้ถูกจ้างงานประจำตำบล 9 คน แบ่งเป็น ประชาชน 3 คน บัณฑิตจบใหม่ 3 คน และ นักศึกษา 3 คน
 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 1 ครอบครัว
 4. ชุมชนภายใน เก็บจาก อสม. 1 คน
 5. ชุมชนภายนอก เก็บจากผู้เข้ามาขายของจากนอกพื้นที่ 1 คน
 6. ผู้แทนตำบล เก็บจากผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
 7. หน่วยงานภาครัฐ เก็บจากเจ้าหน้าที่อนามัย 1 คน
 8. หน่วยงาน อปท เก็บจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
 9. เอกชนในพื้นที่ เก็บจากร้านค้าเอกชน 1 ร้าน

 

แบบสอบถามโดยรวม เป็นการถามถึงโครงการที่กลุ่ม U2T ลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรม ได้แก่

 1. การประเมินศักยภาพตำบล
 2. การสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิด-19
 3. การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน
 4. การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด-19
 5. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
 6. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน
 7. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

 

จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม พบว่า ทุกคนและทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีความคิดเห็นว่า การดำเนินกิจกรรมของโครงการช่วยเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ สมาชิกทุกคนในโครงการให้ความร่วมมือร่วมใจและจัดกิจกรรมออกมาได้เป็นอย่างดี อยากให้โครงการ U2T มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิม และ สมาชิกในโครงการยังเป็นคนเดิมเพราะ คุ้นเคยกันแล้ว สามารถลงพื้นที่และจัดกิจกรรมได้สะดวก มีประสิทธิภาพ

อื่นๆ

เมนู