ข้าพเจ้านางสุนีย์ โรชัต ผูัถูกจ้างประเภทประชาชน รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เดือนตุลาคม มีแบบสอบถามที่ต้องเก็บเพิ่มเติม คือ แบบสอบถาม U2T-SROI

ดิฉัน จึงได้ลงพื้นที่ไปสอบถาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านดงกระทิง ในแบบสอบถาม ส่วนของผู้แทนตำบล    สอบถาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกระทิง ในแบบสอบถาม ส่วนของหน่วยงานภาครัฐ

จากการสอบถาม พบว่า ทั้งสองหน่วยงาน ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และมีความคิดเห็นว่าโครงการ U2T เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน สมาชิกผู้ปฎิบัติงาน U2T ร่วมมือกันจัดโครงการทำให้เกิดองค์ความรู้ในชุมชน สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโควิด-19 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา จึงอยากให้มีการจ้างงานและจัดโครงการเช่นนี้ต่อไป เพื่อต่อยอดโครงการที่ทำมาแล้วให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างรายได้ให้สมาชิก U2T ด้วย

 

 

หลังจากการลงเก็บแบบสอบถาม เราได้แบ่งกันนำข้อมูลไปลงในระบบและได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงมีความเห็นว่า โครงการที่เราจะทำต่อไป อีก 2 โครงการคือ โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชน และ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในช่วงศึกษาหาความรู้ เขียนโครงการ และวางแผนงบประมาณในลำดับต่อไป โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการจัดอบรม อยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

อื่นๆ

เมนู