ดิฉันนางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนิน : ประเภทนักศึกษา​ คณะพยาบาลศาสตร์​ ตำบลโนนขวาง​ อำเภอบ้านด่าน​ จังหวัดบุรีรัมย์​ ได้มีการลงพื้นที่พร้อมทีมผู้ปฎิบัติงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม​ประจำเดือนตุลาคม​ 2564

 

ในเดือนตุลาคมนี้ทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบลต่อ 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ซึ่งกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI มีวัตถุประสงค์เป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลโดยในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ​ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ตำบลเป้าหมาย(อสม. 3 คน)  ลูกจ้างโครงการ(ผู้จ้างงาน 9 คน)  ครอบครัวลูกจ้างโครงการ(1 ครอบครัว)   ชุมชนภายใน(อสม.1 คน) ชุมชนภายนอก(ผู้เข้ามาขายของจากนอกพื้นที่ 1 คน)  ผู้แทนตำบล(ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนตำบล 1 คน)  หน่วยงานภาครัฐ(อบต.หรือเจ้าหน้าที่อนามัย 1 คน) หน่วยงาน อปท.(อบต. 1 คน)  เอกชนในพื้นที่(หน่วยงานเอกชน 1 คน)

โดยแบบสอบถามดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของทีมผู้ปฎิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการประเมินศักยภาพตำบล  การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเป็นต้น ในการลงพื้นที่จัดเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งอยากให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามที่โครงการu2tจัดสรรให้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านดำเนินการโครงการต่างๆร่วมกับทีมงานโครงการu2t ต่อไป

   

 

 

อื่นๆ

เมนู