ข้าพเจ้า นายธนาธิป บุญเขื่อง ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม NS04 จากการปฏิบัติงานการจัดโครงการ เรื่องเกษตรอินทรีย์และโครงการ เรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับ covid-19 และสอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ที่ผ่านมา กลุ่ม NS04 ได้แจกเมล็ดพันธ์ุเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนขวางนั้นได้มีเมล็ดพันธ์ุเอาไว้เพาะปลูกและให้ความรู้วิธีการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี  ละให้ความรู้การป้องกันตัวจาก covid-19 รวมถึงการสอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ทางสมาชิก NS04 จึงได้ติดตามผลงานการจัดโครงการขึ้นโดยการออกสำรวจตามครัวเรือนผู้ที่เข้าอบรม

การลงพื้นที่ติดตามผลงานการจัดโครงการที่ผ่านมา สมาชิก NS04 ได้แบ่งหน้าที่กันติดตามผลงานออกเป็น 2 กลุ่มซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายติดตามผลงาน โครงการ การป้องกันโรค covid-19 และโครงการ เกษตรอินทรีย์

1. โครงการ การป้องกันโรค covid-19 ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันตัวและสอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์จุดประสงค์เพื่อ เป็นการลดภาระการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานด้านการแพทย์ในชุมชนและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการจัดหาซื้อเจลแอลกอฮอล์ จากาารจัดโครงการที่ผ่านมา สมาชิก NS04 ได้ติดตามผลงานการแพร่ระบาดของ covid-19 ลดน้อยลง ประชาชนในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและได้ความรู้ในการปฏิบัติตัวมากขึ้น และ พบว่าประชาชนในพื้นที่ได้ทำเจลแอลกอฮอล์ใช้เองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการป้องกันตนเองจาก covid-19 ซึ่งกลุ่ม NS04 ได้ติดตามผลงานจาก กลุ่ม อสม.ในตำบลโนนขวาง

      

2. โครงการ การทำการเกษตรอินทรี ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีและได้แจกเมล็ดพันธ์ุทางการเกษตรเพื่อเป็นพันธุ์ในการดำรงชีพหรือจำหน่าย วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถปลูกพืชผักสวนครัวดำรงชีพได้และป้องกันอันตรายจากสารพิษทางการเกษตร สมาชิก NS04 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลงานตามวัตถุประสงค์พบว่า ประชาชนในพื้นบางกลุ่มยังไม่เริ่มปลูกเมล็ดพันธ์ุที่แจกจ่ายให้เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีปัญหาทางสภาพอากาศ (พายุ) จึงไม่สามารถปลูกได้ แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มได้ปลูกแล้วและเริ่มได้ผลผลิตแล้ว ซึ่งยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด โดยสำรวจจากกลุ่ม อสม. และประชนทั่วไปบางส่วน

         

จากการสำรวจพบว่าประชาชนในพื้นที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการต่างๆ ที่กลุ่ม NS04 ได้จัดขึ้น โดยการนำความรู้จากการอบรมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพได้ ต้องอาศัยการพัฒนาชุมชนในระยะยาวต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู