1. หน้าแรก
 2. พยาบาลศาสตร์
 3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
 4. NS04 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 1. การทำงานก้าวมาถึงเดือนที่ 10 แล้วจากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าผู้จ้างงานประเภทประชาชนในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้มีการเขียนบทความว่าในแต่ละเดือนได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอะไรมาบ้างได้ทั้งประสบการณ์มากมายจากโครงการU2T และที่สำคัญคือ อาจารย์ประจำโครงการ  ที่ปรึกษาโครงการ ท่านได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด ทำให้การทำงานของผู้จ้างงานในกลุ่มของข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมายได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เล่าถึงการทำงานในเดือนนี้เราได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันกับทางอาจารย์ประจำโครงการและกลุ่มได้แบ่งหน้าที่การทำงานตามแผนงานที่เราได้วางเอาไว้ เพื่อลงชุมชนเพื่อเก็บแบบสอบถาม U2T- SROI เพิ่มเติม และทำกิจกรรมร่วมกันกับชาวบ้านในตำบลโนนขวาง ส่วนตัวของข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการประสานเพื่อขอลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน โดยการจัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกระทิง หมู่ที่1

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกการใช้ชีวิต การกิน การนอน การออกกำลังกาย เมื่อสะสมนานวันเข้าส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

หลักปฏิบัติป้องกันโรค

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก และผลไม้ที่ไม่หวาน และกากใยสูง เช่นฝรั่ง ชมพู่ แอปเปิ้ล แก้วมังกร
 • เพิ่มกิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
 • รับประทานอาหารให้เหมาะตามความจำเป็นของร่างกาย
 • หาวิธีผ่อนคลาย และจัดการกับความเครียด
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ลดการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มจัด หวานจัด มันจัด
 • ควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้ดัชนีมวลกายเกิน 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เนื่องจากเป็นความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

จากนั้นทางกลุ่มได้มีกิจกรรมให้กับชาวบ้านโดยการสาธิตการออกกำลังโดยใช้ผ้าขาม้าเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ในการทำกิจกรรม เป็นวิธีการออกกำลังแบบง่ายๆ ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรม กลุ่มผู้จ้างงานก็ได้มีกระบวนท่าต่างๆ ที่สามารถทำให้ผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมสามารถทำได้ง่าย โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กับผู้จ้างงาน

หลังจากจบกิจกรรมแล้ว อาจารย์ประจำโครงการท่านได้มอบของที่ระลึกให้กับทางเจ้าหน้าที่รพ.สต และชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุข และมีความยินดีหากมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอีกในครั้งต่อๆไป

อื่นๆ

เมนู