ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการเก็บข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การดำเนินงานของ ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ในเดือนนี้ได้มีการดำเนินงานโดยมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถามสำรวจข้อมูล CBD เพิ่มเติม และได้ทำการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อแบ่งหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยมีการแบ่งทีมในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

  • 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
  • 2. แหล่งท่องเที่ยว
  • 3. ที่พักและโรงแรม
  • 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  • 6. เกษตรกรในท้องถิ่น
  • 7. พืชในท้องถิ่น
  • 8. สัตว์ในท้องถิ่น
  • 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

กิจกรรมเก็บข้อมูล CBD

กิจกรรมเก็บข้อมูล CBD

กิจกรรมเก็บข้อมูล CBD

กิจกรรมเก็บข้อมูล CBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งการสำรวจข้อมูล CBD ทั้งหมดนี้ทางทีมงาน U2T ได้เก็บข้อมูลสำรวจวิเคราะห์และจัดส่งภายในวันที่ 12 ที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากในกิจกรรมการเก็บข้อมูล CBD แล้ว ดิฉันนั้นยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสาที่วัดระหาน ตำบลบ้านด่าน จิตอาสาพัฒนาวิสัยทัศน์บ้านสำโรง กิจกรรมสำรวจป่าเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และศึกษาดูงานธนาคารขยะ จิตอาสาพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุกทำความสะอาดสถานที่เพื่อจัดงานกฐินประจำปีและเข้าร่วมงานกฐินในตำบลโนนขวาง ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญและควรอนุรักษ์สืบไป ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลโนนขวางเป็นอย่างดี

กิจกรรมการศึกษาดูงานธนาคารขยะ

กิจกรรมการศึกษาดูงานธนาคารขยะ

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุก

กิจกรรมพัฒนาวัดป่าหนองปลาดุก

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาที่วัดระหาน

กิจกรรมจิตอาสาที่วัดระหาน

กิจกรรมจิตอาสาที่วัดระหาน

กิจกรรมจิตอาสาที่วัดระหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเข้าร่วมทอดกฐิน

กิจกรรมการเข้าร่วมทอดกฐิน

กิจกรรมการเข้าร่วมทอดกฐิน

กิจกรรมการเข้าร่วมทอดกฐิน

กิจกรรมการเข้าร่วมทอดกฐิน

กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์บ้านสำโรง

กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์บ้านสำโรง

กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์บ้านสำโรง

 

อื่นๆ

เมนู