ข้าพเจ้า นายมานพ จุลทะกอง ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มทำงานวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง  จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เข้ารวมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดป่าหนองปลาดุก และบ้านหนองแต้ และได้ออกศึกษาดูงานธนาคารขยะ บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการจัดทำโครงการขยะต่อไป

เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินและทำโรงทานที่วัดป่าหนองปลาดุก

 

ทอดกฐินวัดบ้านดงเย็น

ขอข้อมูลพรรณพืชและสมุนไพรจาก อบต. โนนขวาง

ไปดูงานธนาคารขยะที่บ้านหนองตราด ต.ชุมเห็ด

และได้เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ป่าไม้ที่วัดป่าหนองปลาดุก  จำนวน 2,000 ไร่ มีการสำรวจป่าไม้ยืนต้น เช่น ต้นพยุง  ต้นจิก ต้นแดง และพืชสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งความรู้และสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป

อื่นๆ

เมนู