ดิฉันนางสาวมนรดา  ฉิมรัมย์ ประเภท :บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันเป็นบันฑิตจบใหม่ที่ได้สมัครเข้ามาเป็นผู้ว่าจ้างในรอบที่ 3 ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หมู่บ้านตัวอย่าง ในโครงการ “หน้าบ้านหน้ามอง” บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด เพื่อเป็นต้นแบบการจัดทำโครงการ หน้าบ้านหน้ามอง ของบ้านดงเย็น ตำบลโนนขวาง  เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ของพื้นที่บ้านดงเย็น ตำบลโนนขวาง  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยแต่ละครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะ และช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ สะอาด ลดแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำโรค ลดกลิ่นเหม็นและเหตุรำคาญต่าง ๆ จากขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ที่สำคัญสามารถนำขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือนำมาขาย สร้างรายได้จากการขายขยะให้ธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงเย็น รวมทั้งสามารถนำมาทำ น้ำหมักชีวภาพเพื่อบำรุงดิน หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ

จากที่ได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลโนนขวาง ทางทีมงานได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีในตำบลโนนขวาง ซึ่งหมู่บ้านที่ได้ทำบุญร่วมด้วยคือ บ้าน หนองแต้ บ้านปอแดง และบ้านดงเย็น การร่วมบุญกฐินในครั้งนี้  เป็นประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน ทำให้ทางทีมงานได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ ตามประเพณีของหมู่บ้าน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ที่ได้ทำการสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ของพื้นที่บ้านดงเย็น ตำบลโนนขวาง ทำให้ทางทีมงานได้ข้อมูล การคัดแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่  ข้อมูลทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ ของโครงการอย่างมาก ทางทีมงานจึงเก็บข้อมูลนี้ ไปปรับใช้ในโครงการต่อ

 

                                              

อื่นๆ

เมนู