• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04
  • ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มของตำบลโนนขวาง ได้มีการนัดประชุมและวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และมีการลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเป็นข้อมูลCBD ทางกลุ่มได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำพัฒนาชุมชน ดังนี้

1. จัดทำแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล โดยเสนอวัดหนองปลาดุกเป็นแหล่งท่องเที่ยว

2.ทำลูกประคบสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้าน

3.จัดทำโครงการหน้าบ้านหน้ามอง โครงการขยะ

โดยทั้ง 3 เรื่องนี้ ได้แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของแต่ละโครงการให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำเป็นที่เรียบร้อย โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในโครงการท่องเที่ยว

  •   ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับ 3 ตำบล ของอำเภอบ้านด่าน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับงาน ปั่นจักรยานของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคม
  • โดยให้แต่ละตำบลจัดทำแผ่นพับแนะนำ สตอรี่เรื่องราวของตำบลตัวเอง และจะจัดทำวิดิทัศน์นำเสนอของทั้ง 4 ตำบลร่วมกัน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปสำรวจวัดป่าหนองปลาดุก ไปช่วยกันทำความสะอาดวัดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดและบริเวณรอบๆวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ ได้ไปเดินสำรวจป่า เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ที่อนุรักษ์ไว้ เพื่อศึกษาเส้นทาง เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป ในช่วงนี้ในแต่ละหมู่บ้านได้มีบุญกฐิน ทางโครงการ U2T เองนั้นได้มีโอกาสร่วมทำบุญผ้าป่ากฐินในแต่ละหมู่บ้าน และได้มีการนำโรงทานไปร่วมทำบุญด้วย ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูล CBD ทำ Homework PowerPoint ส่ง อว. และจัดทำแผ่นพับการท่องเที่ยวในตำบล ข้าพเจ้าและทีมได้งานได้ร่วมมือช่วยกันเป็นอย่างดี เพื่อให้โครงการดำเนินไปด้วยดี ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู