ดิฉันนางสาวศิริกาญจน์ ปัญญาเอก ประเภท :บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ทีมงาน U2T ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามสำรวจข้อมูล CBD และได้ทำการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ CBD มีดังนี้
1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2. แหล่งท่องเที่ยว
3. ที่พัก/โรงแรม
4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6. เกษตรกรในท้องถิ่น
7. พืชในท้องถิ่น
8. สัตว์ในท้องถิ่น
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น
ซึ่งการสำรวจข้อมูล CBD ทั้งหมดนี้เป็นโครงการของ อว. เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับการเก็บข้อมูล AROI และ CBD ตำบลละ 10,000 บาท ทั้งนี้ทางทีมงาน U2T ได้เก็บข้อมูลสำรวจวิเคราะห์และจัดส่งภายในวันที่ 12 ที่ผ่านมา

               

                                  

โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ก็คือ วัดบ้านหนองปลาดุก ซึ่งทางทีมงานได้ทำการขออนุญาตทางเจ้าอาวาสและได้พูดคุยกับทางเจ้าอาวาสวัดหนองปลาดุกเรื่องขอพัฒนาสถานที่เพื่อที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพิกัดวัดตั้งอยู่ที่บ้านหนองแต้ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และทางเจ้าอาวาสได้เห็นด้วยและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นทางทีมงานได้ช่วยชาวบ้านปรับภูมิทัศน์พัฒนาวัดหนองปลาดุกเพื่อเป็นสถานที่จัดงาน กฐินที่ผ่านมา ซึึ่งวัดหนองปลาดุกเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันข้างหน้าได้ต่อไป

                                                        

หลังจากได้ลงพื้นที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ง ทางทีมงาน U2T ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกองกฐินจำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านปอแดง บ้านหนองแต้ และบ้านดงเย็น ซึ่งจากการไปร่วมบุญกฐินของแต่ละหมู่ครั้งนี้ได้รู้จักประเพณีของแต่ละหมู่บ้านยิ่งขึ้นเห็นการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของชุมนและที่สำคัญคือทางหมู่บ้านให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างมาก

           

                             

ทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมงาน U2T ได้ไปร่วมพัฒนาหมูบ้าน ร่วมช่วยงานงานต่างๆ หาโครงการลงต่างๆไปลงตามหมู่บ้านเพื่ออยากให้สถานที่นั้นได้เป็นแหล่งอนุรักษ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกต่อไป ทางทีมงาน U2T ขอขอบพระคุณทางสถานที่ ขอบคุณทางหมู่บ้านที่ให้ความสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างมากค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู