ข้าพเจ้านายธนาธิป บุญเขื่อง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม NS04 จากการสำรวจชุมชนพบว่าชุมชนมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ ป่าชุมชนในตำบลโนนขวาง ชื่อป่าว่า “ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ” ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติได้รับแรงผลักดันส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีพื้นที่ป่ารวมมากถึง 2,000 ไร่

     

– จากการสำรวจป่าน่ะครับ ยังพบพืชพันธุ์ไม้ที่สำคัญและพันธ์ไม้อนุรักษ์ มากกว่า 56 ชนิด เช่น ต้นเต็ง ต้นสัก ต้นพยุง ต้นจิก เป็นต้น ยังพบสมุนไพรพื้นถิ่นมากกว่า 46 ชนิดอีกด้วย สมุนไพรที่พบในป่าแห่งนี้ เช่น ตูมกา ก้ามปู นมแมว เป็นต้น และนอกจากสมุนไพรและพืชพันธุ์ไม้ในป่าแห่งนี้ ยังพบสัตว์นาๆ ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ซึ่งสัตว์ที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์จำพวกแมลง เช่นด้วง กุดจี่ แมลงใบไม้เป็นต้น

– จากการสำรวจพบว่าป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์และยังพบว่าป่าแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ในการหาอาหารเพื่อดำรงชีพแก่คนในชุมชนบริเวณรอบๆ แต่ปัจจุบันน่ะครับ ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรืออนุรักษ์ป่าแห่งนี้อย่างจริงจังครับจึงส่งผลให้มีการบุกรุกป่าเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง จากพื้นที่ป่าโดยประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันเหลือเพียง 1,200 ไร่เท่านั้นเอง

– จากการบุกรุกป่าจำนวนมากจึงทำให้พระครูวิบูลธรรมมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองป่าดุกในปัจจุบันเข้ามาสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาป่า เมื่อปี 2540 ไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันยังเป็นสำนักสงฆ์หนองปลาดุก ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นวัดได้เนื่องจากสำนักสงฆ์หนองปลาดุกนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

– ที่มาของชื่อสำนักสงฆ์หนองปลาดุก ในสมัยก่อนนั้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากในพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดนั้นเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีปลาอาศัยอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะปลาดุกที่อาศัยอยู่เยอะ ปัจจุบันหนองน้ำแห่งนั้นได้กลายเป็นสระน้ำแห่งใหญ่อยู่ด้านหน้าสำนักสงฆ์หนองปลาดุกสถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์หนองปลาดุกนั้นยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สร้างจากแรงศัทธาจากคนในชุมชน และยังมีเจดีย์ที่สร้างจากแรงศัทธาของคนในชุมชนเช่นกัน เจดีย์ที่ร่วมใจกันสร้างโดยชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนั้นมีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากและภายในเจดีย์นั้นังมีพุทธประวัติเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาพุทธประวัติอีกด้วยและที่เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ที่ตั้งโดดเด่นสามารถเห็นได้จากถนนมีชื่อว่า พระพุทธรูปพุทธเมตตา แต่ปัจจุบันนั้นยังสร้างไม่เสร็จเนื่องด้วยจากสถานการณ์ Covid-19

ทีม U2T ตำบลโนนขวางนำโดยคณะพยาบาลศาสตร์จึงมองเห็นแหล่งที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการเสนอสถานที่ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสถานที่ใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งหากทุกท่านมาเที่ยวที่ป่าแห่งนี้ ท่านจะไม่เพียงแค่ได้เดินป่า แต่ท่านยังจะได้ไหว้พระขอพรจากพระพุทธรูปที่สร้างจากแรงศัทธาของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู