การดำเนินงานในเดือนนี้ของข้าพเจ้าได้ดำเนินโครงการมาถึงเดือนที่ 11 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาลัยลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนนี้ผู้จ้างงานและกลุ่มได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลโนนขวาง เก็บแบบสำรวจ CBD ซึ่งรายละเอียด คือ

  • ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ที่พัก/โรงแรม
  • ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น
  • พืชในท้องถิ่น
  • สัตว์ในท้องถิ่น
  • ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดระหาน ตำบลบ้านด่าน จิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านสำโรง จิตอาสาพัฒนาวัดหนองปลาดุก และร่วมงานบุญกฐิน วัดดงเย็น วัดหนองปลาดุก วัดบ้านปอแดง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของคนในชุมชน

จากนั้นทางกลุ่มเราได้มีการเดินสำรวจป่าเพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากโดยมีพื้นที่ป่ามากถึง 2,000ไร่ และยังพบพืชพันธ์ไม้ที่สำคัญ เป็นไม้อนุรักษ์ เช่นต้นเต็ง ต้นสัก ต้นพยุง ต้นจิก เป็นต้น และยังมีสมุนไพรพื้นบ้านที่พบในป่าแห่งนี้ด้วย และวัดป่าหนองป่าดุกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (พระพุทธรูปพุทธเมตตา) เจดีย์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามภายในเจดีย์มีการบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ ที่สร้างจากแรงศัทธาจากคนในชุมชน  โดยทางกลุ่ม U2T มองว่าหากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดหนองปลาดุก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นจุดเด่นของตำบลโนนขวางทางกลุ่มจะทำสื่อต่างๆ ผ่านทางออนไลน์เพื่อให้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยว หากวัดหนองป่าดุกสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคนที่ชอบธรรมชาติและมีความเชื่อ ความศัทธา วัดหนองป่าหนองปลาดุกจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้  และทางกลุ่มยังได้มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเกิดรายได้ที่ยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู