ดิฉัน นางสาวขนิษฐา เสาทอง  ประเภท : นักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พื้นที่รับผิดชอบ : NS04 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม จัดทำโครงการตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ มีการประชุมวางแผนโครงการและกิจกรรมผ่าน Google Meet ดิฉันได้รับผิดชอบในการจัด กิจกรรมสร้างรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จัดทำในส่วนของเอกสารและลงพื้นที่จัดทำโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสร้างรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ

  • บอกแหล่งที่สร้างรายได้ ขายสินค้าโอทอป สถานประกอบการ การนำเสนอสินค้าให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
  • บอกเทคนิค วิธีใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ เช่น ยิงสปอตโฆษณา การขายของใน Facebook , line การนำเสนอสินค้าให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดออนไลน์ (ให้ใช่ ให้โดน ให้ขายได้)และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ โดยเชิญอาจารย์จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้การสร้างรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลโนนขวาง

การลงพื้นที่จัดกิจกรรมในชุมชน วิทยากรให้ความรู้อย่างเต็มที่และประชาชนในชุมชนตำบลโนนขวางให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและมีความสนใจในกิจกรรม เพื่อนำไปส่งเสริมและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

                     

 

อื่นๆ

เมนู