1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และการทำกิจกรรมในเดือนธันวาคม

NS04-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และการทำกิจกรรมในเดือนธันวาคม

 ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการเก็บข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การดำเนินงานของ ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ในเดือนนี้ได้ทำการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อแบ่งหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยมีการแบ่งทีมในการจัดทำโครงการและ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) นั้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำผลิตภัณฑ์มาเพิ่มมูลค่าได้ และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมในวันนั้นได้มีการสาธิตทำเสปร์ยตะไคร้หอมไล่ยุง และสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้ทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก โดยได้มีการปลูกหญ้า ทาสี  กวาดใบไม้ และเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองแต้ โดยมีการกวาดใบไม้ ตัดหญ้า และทาสีสนามเด็กเล่น

ซึ่งโครงการและกิจกรรมในทุกครั้งต้องขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกคนในชุมชนและการต้อนรับทีมงานU2Tเป็นอย่างดีเสมอมา

การสาธิตการทำลูกประคบ

การสาธิตการทำลูกประคบ

การเข้าอบรมรับรองมาตรฐาน (มผช.)

การสาธิตการทำลูกประคบ

การเข้าอบรมรับรองมาตรฐาน (มผช.)

การสาธิตการทำลูกประคบ

สมุนไพรในการทำลูกประคบ

การสาธิตทำเสปร์ยตะไคร้หอมไล่ยุง

การสาธิตทำเสปร์ยตะไคร้หอมไล่ยุง

การสาธิตทำเสปร์ยตะไคร้หอมไล่ยุง

การสาธิตทำเสปร์ยตะไคร้หอมไล่ยุง

สมุนไพรในการทำลูกประคบ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบรม

การปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองแต้

การปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองแต้

การปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองแต้

การปรับภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก

การปรับภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก

การปรับภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก

การปรับภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตะไคร้หอม

อื่นๆ

เมนู