• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04
  • ในเดือนธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มของตำบลโนนขวาง ได้ประสานงานต่อจากเดือนที่แล้วเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เป็นการพัฒนาและจัดโครงการอบรม โดยโครงการที่จัดมี ดังนี้

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

– เป็นการอบรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อไปสู่การรองรับ มผช. มีการสาธิตทำลูกประคบ สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้มีผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชน ทักษะการทำการตลาด

– เป็นการเพิ่มทักษะการทำการตลาด เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชน เป็นการสอนการขาย การทำตลาดออนไลน์ให้เป็นที่สนใจ

 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)

– เป็นการอบรมให้กับนักเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา เพื่อให้เด็กได้มีทักษะการพูด มีบุคลิกภาพที่สามารถนำไปสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อไปยกระดับการท่องเที่ยวของตำบล

4. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

จากการที่จัดอบรมโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้การทำการตลาด เสริมสร้างรายได้ให้ตนเองและชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงของตำบลยังรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จัดทำให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้คนที่สนใจจะมาท่องเที่ยวในตำบลโนนขวาง เพื่อเปิดการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีรายได้  ในการนี้การจัดโครงการขึ้น ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนและผ่านไปได้ด้วยดี  ต้องขอบคุณทางชาวบ้านตำบลโนนขวางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มาเข้าร่วมกิจกรรมให้ทุกครั้ง ต้อนรับทีมงานU2Tอย่างดี ทั้งให้ข้อมูลให้ลงพื้นที่สำรวจต่างๆ ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู