ข้าพเจ้า นาง พยง ชะดารัมย์ ประเภทประชาชนตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาคร์

กิจกรรมทำงานในเดือนธันวาคม  2564 ข้าพเจ้า นางพยง ชะดารัมย์ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการรับผิดชอบอบรมโครงการทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสุมุนไพรในชุมชนเพื่่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน(มพช)

จุดประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้นำสมุนไพรที่มีอยู่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และให้ชุมชนมีความรู็ความเข้าใจในเรื่องการลูกประคบ

นอกจากนี้ได้ทำสเปรย์ที่นำตะไคร้หอมในชุมชนมาผลิตเป็นสมุนไพรไล่ยุงเพื่อให้ชุมชนได้นำวัตถุดิบทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม พัฒนาวัดป่าหนองปลาดุก ปลูกหญ้าและปลูกต้นไม้บริเวณ รอบเจดีย์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒธรรมต่อไป

และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแต้ และสำรวจป่าไม้ในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป

นอกจากนี้ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างรายได้เพื่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

อื่นๆ

เมนู