ข้าพเจ้านางสุนีย์ โรชัต ผู้ถูกจ้างงานประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานรับผิดชอบพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

    กิจกรรมและโครงการที่ข้าพเจ้าและทีมงาน u2t ได้ปฏิบัติช่วงเดือนธันวาคมมีดังนี้

1.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก มีการตัดหญ้าทำความสะอาดรอบฯวัด  ปลูกหญ้า ปลูกตันไม้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

เป็นการนำผลิตภํณฑ์ที่มีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดและรับรองมาตรฐานการผลิต เช่น การนำตะไคร้มาทำสเปรย์หอมไล่ยุง  การนำเอาสมุนไพรในท้องถิ่นมาทำลูกประคบเพื่อลดอาการปวดเมื่อย

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ทักษะการทำการตลาด

เป็นการให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำการตลาดออนไลน์

4.กิจกรรมสร้างรายได้เพิ่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและโครงการต่างฯ ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม สร้างความรักและสามัคคีระหว่างผู้จ้างงานและคนในชุมชน อีกทั้งยังได้รับความรู้และทักษะในการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู