กิจกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของสมาชิก U2T

ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนธันวาคม 2564

  1. ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลโนนขวาง ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าหนองปลาดุก ตำบลโนนขาวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีกิจกรรมการตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณรอบวัด  ปลูกหญ้า ปลูกตันไม้ ปรับให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น และเพื่อพัฒนาส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  โดยผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลโนนขวาง ได้จัดกิจกรรมอบรมสมุนไพรลูกประคบ และกิจกรรมอบรมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ โดยมีผู้เข้าร่วมได้เเก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลโนนขวาง และประชาชน เข้าร่วมรับฟังความรู้ กระบวนการวิธีการผลิตสมุนไพรลูกประคบ และน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้จากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อให้กลุ่มตัวแทนชาวบ้านได้นำความรู้ในการเข้าอบรมครั้งนี้นำไปต่อยอดเเละพัฒนาเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน และพัฒนาสูตรและความเป็นเอกลักษณ์ของชุมเพื่อต่อยอดการจำหน่ายในอนาคตได้

 

 

 

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ทักษะการทำการตลาด

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ทีมผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง สัมมาชีพชุมชน, การเชื่อมโยงสัมมาชีพสู่การตลาด,การตลาดด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า,ความสำคัญของการตลาด,วิวัฒนาการการตลาด,การวิเคราะห์ตลาด,การดูกลุ่มเป้าหมาย Marketing Mix สินค้า ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น,กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสนใจสั่งซื้อ และสามารถปิดการขายได้,นำเสนอช่องทางการขายผ่าน Facebook  Fanpage , Shopee , Lazada อีกทั้งทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำ Facebook  Fanpage เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตำบลโนนขวาง

4.กิจกรรมสร้างรายได้เพิ่อหนุนเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลโนนขวาง” การจัดกิจกรรมและโครงการต่างฯ ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม สร้างความรักและสามัคคีระหว่างผู้จ้างงานและคนในชุมชน อีกทั้งยังได้รับความรู้และทักษะในการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน

5.จัดทำกราฟิกการดำเนินงานรายตำบล (TSI) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์“ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน” ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

1 ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

2 โจทย์พัฒนาพื้นที่

3กิจกรรมพัฒนาพื้นที่

4 กลไกการทำงานในตำบล

5 TMAPความต้องการ 5 มิติ

6 ผลลัพธ์

ุ6.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในการประสานงานสมาชิกให้ความร่วมมือจากงานมอบหมายของมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร และหน่วยงานประสานงาน (กบค.)

7.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลลงในระบบ

 

อื่นๆ

เมนู