ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านมา ในเดือนนี้ ทางทีมงาน U2T ได้อบรมและนำโครงการต่างๆที่จะลงในเดือนธันวาคม 2564ไปลงที่ตำบลโนนขวาง ทาง u2t ได้ประชุมกับคณะพยาบาล ซึ่งมีการอบรมโครงการจำนวน 4 โครงการ คือ

1.อบรบเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างรายได้เพื่อหนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

3.โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่ม ในการเพิ่มศักยภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาด

4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณาเขียนเนื้อหาสินค้าการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)

จากที่มีการมอบหมายโครงการแต่ละโครงการทางทีมงาน u2t ได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 โครงการและแต่ละโครงการก็จะมีการอรมในแต่ละทักษะต่างๆ เช่น โครงการที่รับผิดชอบหลักๆคือ “โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่ม ในการเพิ่มศักยภาพอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาด”  การที่นำโครงการนี้เข้าไปในการพัฒนาชุมชนของตำบลโนนขวาง เราได้เล็งเห็นการมีอาชีพในแต่ละหมู่บ้าน เราถึงได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้การเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างอาชีพของชุมชน

และแต่ละโครงการอื่นๆ ก็มีการลงโครงการในการเพิ่มทักษะและการเพิ่มศักยภาพและส่วนใหญ่โครงการแต่ละโครงการได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างอาชีพในแต่ละชุมชนและการตลาดเพื่อให้การขายสินค้ามีการพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น

 

 

ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อชาวตำบลโนนขวางเป็นอย่างมาก และการลงโครงการนี้ ยังทำให้ชาวบ้านได้นำความรู้ ต่างๆไปพัฒนาในชุมชนตนเองให้เกิดการพัฒนา เพิ่มทักษะ เพิ่มศักยภาพสร้างอาชีพในชุมชนตนเองอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู