ข้าพเจ้านายนภสิทธิ์ ตันเสียดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ในกลุ่มของ  NS04-ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หลังจากที่มีการรวบรวมข้อมูลของพื้นที่ ตำบลโนนขวาง ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่ได้มาลงในแบบฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจึงส่งให้ทีมงานตำบลโนนขวางได้ใช้นำเสนองานแก่อาจารย์ที่ปรีกษา ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยพบว่า พื้นที่มีปัญหาเนื่องด้วยตอนนี้เกิดการระบาดโควิด 19 ทำให้การลงพื้นที่เป็นได้ด้วยความลำบากมากขึ้น ทางชุมชนต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในบางกิจกรรม และในทีมตำบลโนนขวางได้ปรึกษาในการวางแผนร่วมกันในการเตรียมนำเสนองานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการระดับมหาวิทยาลัย

อื่นๆ

เมนู