ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.)ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการNS04
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังสถานที่ในตำบลถูกใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย ทำให้การดำเนินงานของทีมเราเป็นไปได้อย่างยากลำบากเราจึงได้มีการประชุมและปรึกษาหารือกับทางคณะอาจารย์ประจำกลุ่มผ่านทางออนไลน์และได้จัดทำโครงการเรื่องผู้สูงอายุในหัวข้อวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงโรคระบาดโควิด” โดยได้มีการเชิญคุณเอกชัย รพ. สต. บ้านดงกระทิงเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำผ่านทางออนไลน์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดทำในส่วนของบทที่1 ซึ่งเป็นที่มาและความสำคัญของงานวิจัย
ทั้งนี้กลุ่มข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเอาไว้

อื่นๆ

เมนู