• ดิฉันนางสาวกนกอร สาระพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ทางกลุ่มได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ การปลูกผักแบบปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในตำบลโนนขวาง

จากการสำรวจ พบว่าคนในชุมชนมีพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งทำกินของคนในชุมชนเป็นหลักแต่ชาวบ้านยังต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการกำจัดวัชพืชทำให้การลงทุนสูงและทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่น้อยลง และยังมีผลตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริโภค และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กลุ่มเราได้มีการเสนอโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจะให้ชาวบ้านได้มีการปลูกผักโดย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำเกษตรกรและการปลูกผัก เพื่อคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุนการผลิตต่ำแก่ชาวบ้านในชุมชน

ด้วยสถานการณ์โควิท 19 ช่วงนี้เริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง พบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ทางกลุ่มทำงานค่อนข้างลำบากในการจะลงพื้นที่ประชาคม จึงทำให้ช่วงนี้เราทำการประชุมงานผ่านทางออนไลน์ไปก่อน

อื่นๆ

เมนู