ข้าพเจ้านางสาวกนกอร สาระพันธ์ บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04 ลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิต ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

ทางคณะจึงให้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19และรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับโควิด19 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา โดยได้ประสานงานกับอสม.ของแต่ละหมู่บ้านให้มาร่วมประชุม (โดยไม่เกิน 50 ท่าน ตามกฎหมายที่กำหนดในช่วงสถานการณ์โควิด-19)

ในวันจัดอบรมเราได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19,การฉีดวัคซีนโควิด19  บรรยายโดยอาจารย์ยงยุทธ บรรจง อาจารย์รณชิต สมรรถนะกุล และอาจารย์กนิษฐา จอดนอก ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

และช่วงบ่าย จะเป็นการเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านเพื่อที่จะเชิญชวนให้คนในชุมชน เห็นถึงความสำคัญในการรับวัคซีนป้องกันโรค Covid – 19 โดยผู้จ้างงานและอสม ได้เชิญชวนให้ชาวบ้านเห็นถึงความสำคัญในการรับวัคซีนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน และหลังฉีดวัคซีน ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู