ข้าพเจ้านายปิยราช  บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้มีการสำรวจพื้นที่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ซึ่งได้รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ( NS 04  )

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าเองได้มีส่วนขับเคลื่อนดำเนินงานภายในกลุ่ม ซึ่งในกลุ่มของข้าพเจ้ามีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชนทั่วไป 5 คน

ในจำนวน 20 คนนี้มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเพื่อให้สะดวกในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นฝ่ายดังนี้

 1. การเงิน
 2. พิธีการ/โคษก
 3. การจัดการเอกสาร
 4. การประสานงาน
 5. ปฏิคม (ซึ่งข้าพเจ้านั้นได้รับผิดชอบในส่วนนี้)
 6. Admin

สมาชิกในกลุ่ม NS 04 ของข้าพเจ้านั้น ได้ติดต่อกับทางพื้นที่ เพื่อลงพื้นที่ เก็บข้อมูลหลังจากที่ แบ่งหน้าที่และทำหน้าที่ของตนเอง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นสมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้าได้นำแบบสอบถามจากทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สอบถามกับทางชาวบ้านในชุมชนได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลมาแล้ว จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด มีชุด 01 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสภาพความเป็นอยู่รายครัวเรือน และ 02 เป็นแบบสอบถามโรค COVID – 19 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และพัฒนาต่อไป ?? สำรวจภาคครัวเรือน

จากการแบ่งหน้าที่การทำงานที่ชัดเจนนั้นสามารถทำให้สมากชิกในกลุ่มและตัวข้าพเจ้าเองได้รู้หน้าที่ตนเองที่ชัดเจนและทำให้งานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี และสามารถหาข้อมูลจากตำบลได้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้พบว่า ในแบบสอบถามฉบับ 01 นั้น ประชากรในพื้นที่ส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได้หลักมาจากการทำไร่ ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ยาง

NS 04 การลงพื้นที่สำรวจตามโครงการ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มรายบุคคลในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

การปลูกข้าวนั้นประชากรในพื้นที่ ปลูกไว้เพื่อบริโภคเอง ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ รายได้ประชากร ต่อครัวเรือน ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อปี และยังขาดการพัฒนาในสภาพแวดล้อมชุมชน ทั้งเรื่องการจัดการขยะ การเผาอ้อย ในส่วนแบบสอบถาม ฉบับ 02 พบว่าสมาชิกในชุมชนนั้น มีความตื่นตัว และมีความรู้พอที่สามารถรับมือ กับโรค COVID – 19 ได้ ประชากรส่วนใหญ่ นั้นรู้อาการเบื้องต้น และดูแลตนเองที่ถูกวิธี สุขลักษณะ  วีดิโอ การสำรวจพื้นที่ ? NS-04

 

ตำบลโนนขวางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านดงกระทิง
 2. บ้านปอหู
 3. บ้านหนองแต้
 4. บ้านดงเย็น
 5. บ้านสำโรง
 6. บ้านหนองสระ
 7. บ้านโนนขวาง
 8. บ้านหนองนา
 9. บ้านปอแดง

ข้อมูลที่ได้เกิดจากแบบสอบถาม 2 ฉบับ

 • แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน
 • แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

จากการที่ได้ลงพื้นที่ไปแล้ว  สรุปภาพรวมได้ว่า ประชาชนตำบลโนนขวางประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย ยางพารา มีความสัมพันธ์กันดีในหมู่บ้าน สิ่งที่เป็นจุดเด่นในชุมชนคือผ้าซิ่นตีนแดง ในแต่ละชุมชนจะมีบุคคลเด่น ที่เป็นที่รู้จักของชุมชน เช่น หมอชาวบ้านรักษาโรคโดยการเป่านั่นเอง

สำรวจภาคครัวเรือนพื้นที่ตำบลโนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู