ข้าพเจ้านางสุนีย์  โรชัต ผู้ถูกจ้างประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานในเขตตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนมิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และ สป.อว.ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนจึงจัดให้มีโครงการพิเศษคือ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและรณรงค์ฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 จุดมุ่งหมายของโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน อสม. ได้ไปเผยแพร่กับชาวบ้านในชุมชน แนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันจากโรคโควิด-19 การดูแลสุขภาพ การใชัชีวิตแบบNew Normal ทั้งนี้ยังใช้มาตรการเคาะประตูบ้านในการเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ไดัรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน คณะอสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. ชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งได้รับประโยชน์และความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเห็นความสำคัญและไม่กลัวการฉีดวัคซีน คลายความกังวลว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสป.อว.จะจัดให้มีโครงการดีดีเข้ามาดูแลและส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนอีกต่อไป

อื่นๆ

เมนู