ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า อาชีพหลักของคนในชุมชุนคือ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ การทำอาชีพเสริมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการนำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชนคือการทอผ้าฝ้าย ซึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าฝ้ายคือเป็นการทำให้กลุ่มเข้มแข็ง มีกิจกรรมร่วมกัน และสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

จากการสำรวจ หมู่ 9  ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวการทอผ้าโดยมีการรวมกลุ่มอาชีพสตรี ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังเป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเสริมสร้างรายได้ ซึ่งการทอผ้าฝ้ายถือว่าเป็นรูปแบบการผลิตที่สมาชิกกลุ่มต่อยอดมาจากการผลิตผ้าไหม ซึ่งปัจจุบันปรับเป็นจากรูปแบบการทอผ้าไหมมาเป็นการทอผ้าฝ้าย ซึ่งมีความต้องการของตลาดมีความต้องการสูงและขายได้ง่ายพร้อมทั้งราคาไม่สูงเหมาะสำหรับตลาดทั่วไป นอกจากทอไว้ขายแล้วยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้แจกจ่ายเพื่อเป็นการขอบคุณในงานบุญใหญ่ประจำหมู่บ้านอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู