การดำเนินงานของข้าพเจ้า นายธนาธิป บุญเขื่อง ประเภทบัฒฑิตจบใหม่ ข้าพเจ้าได้มีการดำเนินงานตามได้รับมอบหมายจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัมคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในตำบลโนนขวาง ทั้งหมด 9 หมู่บ้านได้มีการสอบถามปัญหาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในชุมชน จากชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านจากนั้นได้นำข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดมาปรึกษาหาแนวทางวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาภายในชุมชน
          กลุ่มของข้าพเจ้าได้มีการนำข้อมูลที่ได้มาจากแต่ละหมู่บ้านนำวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจในชุมชน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในชุมชน นำมาคิดวิเคราะห์ปัญหาใหญ่ๆเกิดจากสาเหตุใดและหาวิธีการแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงให้แก้ชุมชน จากการนำข้อมูลมารวบรวมพบว่าปัญหาทั้ง 9 หมู่บ้านที่ได้รวบรวมมานั้นปัญหาที่มักจะพบในทุกๆ หมู่บ้านคือปัญหา ปัญหาความยากจน ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาฝุ่นควัน กลุ่มของข้าพเจ้าได้มีการปรึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาและวิเคราะห์ปัญหาและได้วางแผนจัดทำประชาชมแก้ผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
          ทั้งนี้การทำงานเป็นทีมของกลุ่มข้าพเจ้านั้นได้มีการจัดสรรหน้าที่กันและแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสมในเรื่องการใช้ความรู้ความสามารถในแต่ละคนเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย

อื่นๆ

เมนู