การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ดิฉัน นางวนิดา ปาโนรัมย์ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ การปลูกผักแบบปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในตำบลโนนขวาง

ในส่วนของการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดทั้งผู้รับจ้างงานประจำโครงการทั้ง 20 คน ได้ลงพื้นที่ตำบลโนนขวางเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน และได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากตำบลโนนขวางส่วนใหญ่ทำการเกษตรอยู่แล้ว เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบอินทรีย์เพราะทุกหมู่บ้านมีการทำเกษตรอยู่แล้ว แต่ส่วนมากยังมีการใช้สารเคมีในการใช้กำจัดศัตรูพืชอยู่ ซึ่งส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในผักที่ปลูกไว้อยู่จำนวนมาก เมื่อนำมาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษตกค้างที่อยู่ในพืชผักได้ ซึ่งทำให้ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน

ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ และสาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี และได้จัดหาพันธุ์พืชที่จำเป็นให้กับคนในชุมชนเพื่อทำการเพาะปลูก และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ได้ในปีต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากที่อื่น โดยได้หมู่บ้านตัวอย่าง คือบ้านดงกระทิงในการทำโครงการนี้ โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังได้บอกถึงข้อดีของการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ ให้กับคนในชุมชน ได้แก่

  1. ทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
  2. ช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีทำให้ปลอดภัยจากสารพิษเหล่านั้น

3.ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี

  1. เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อนำไปจำหน่าย

ดังนั้นกลุ่มของเราจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเองรวมไปถึงการปลูกแบบจำหน่ายผลผลิตแบบปลอดสารพิษ และส่งเสริมการขายให้กับคนในชุมชน โดยออกแบบผลิตภัณฑ์(ผักปลอดสารพิษตำบลโนนขวาง) คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง

อื่นๆ

เมนู