• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิท 19 ณ ช่วงนี้เริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง พบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ทางกลุ่มทำงานค่อนข้างลำบากในการจะลงพื้นที่ประชาคม ซึ่งการจะลงประชาคมในครั้งนี้ เพื่อที่จะสำรวจความคิดเห็นในชุมชนว่าอยากให้มีการพัฒนาในด้านใดบ้าง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนและช่วยเหลือชุมชนได้ตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทางกลุ่มตำบลโนนขวางทำได้เพียงนัดประชุมวางแผนกัน และได้ทำการคิดเสนอแนวทางร่วมกันในกลุ่มเพื่อช่วยเหลือชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนตำบลโนนขวาง  โดยเรื่องที่เสนอ ณ ตอนนี้ ทางกลุ่มได้เสนอโครงการ การปลูกผักแบบปลอดสารพิษ โดยให้คนในชุมชนได้มีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

 

ตำบลโนนขวาง  เป็นตำบลที่ทำการเกษตรเป็นหลัก รวมไปถึงการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว  การที่ชาวบ้านจะได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากตรงตามความต้องการของตลาดนั้น ทำให้ชาวบ้านต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีในการทำเพาะปลูก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมได้  ดังนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง คือใช้ปุ๋ยอินทรีจากธรรมชาติ โดยสามารถช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และส่งเสริมสุขภาพของผู้คนในชุมชนได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู