• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจของทางส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้มีการประชุม นำข้อมูลที่ได้มาจำแนกและวิเคราะห์ประมวลผลออกมา โดยจัดทำเป็นตารางและแผนภูมิ และช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัญหาภายในชุมชน เล็งถึงปัญหาที่ชุมชนต้องการให้แก้ไข เพื่อที่จะได้พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

                     จากการวิเคราะห์จากสถาพที่เห็นได้ พบว่าภายในชุมชนของตำบลโนนขวางแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาคล้ายๆกัน เช่นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษ ปัญหาสภาพแวดล้อมรอบชุมชนในเรื่องของขยะที่จัดการไม่เป็นระเบียบ ไฟฟ้าที่ใช้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทางกลุ่มจึงได้วิเคราห์ข้อมูลที่ได้และจะจัดทำประชาคมขึ้นเป็นลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู