ข้าพเจ้านางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติเดือนเมษายน ได้มีการประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนเมษายน วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน โดยผ่านการเข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ประจำตำบลโนนขวาง เกี่ยวกับแผนงานในเดือนเมษายน จัดเตรียมนับแบบฟอร์ม01 และแบบฟอร์ม02 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรงกับระบบ google from รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบแบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดทำประชาคมแก่ผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู