ข้าพเจ้านางสุนีย์  โรชัต ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยปฏิบัติงานในเขตตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

          ช่วงเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาคมระดับตำบล และสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการตามที่ได้เสนอไปทางมหาวิทยาลัย และ สป.อว. แล้วนั้น จุดมุ่งหมายของโครงการเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่หันมาใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืช

          ทั้งนี้การใช้สารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืช จะทำให้มีสารพิษสะสมในร่างกาย เมื่อสะสมเป็นเวลานานทำให้เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีมีอาการเจ็บป่วย อีกทั้งยังเป็นโทษกับผู้บริโภค ดังนั้นทางคณะพยาบาลศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญชองสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนในตำบลโนนขวาง จึงเสนอโครงการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรและประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

                                             

                                            

      

อื่นๆ

เมนู