ข้าพเจ้านายธนาธิป บุญเขื่อง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกกลุ่ม NS04 ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อหาแนวทางพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนขวาง จากการสำรวจพบว่าหมู่ที่ 9 บ้านปอแดง ตำบลโนนขวางนั้น เคยมีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีทอผ้าจำนวน 20 คน เคยทอผ้าและแปรรูปผ้าไหมออกจำหน่ายเป็นสินค้าท้องถิ่นแต่เนื่องด้วยจากการขาดการพัฒนาแบบต่อเนื่องและการขาดความรู้เรื่องของการจัดการและการตลาด และอีกทั้งผ้าไหมยังเป็นลายที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปไม่มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสินค้าชุมชนส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีทอผ้าหาตลาดเพื่อการจำหน่ายไม่ได้จึงต้องหยุดการผลิตและปิดตัวลง

กลุ่ม NS04 เห็นถึงความสมารถในการทอผ้าและแปรรูปผ้าไหมจึงได้มีจัดโครงการเพื่อพัฒนาผ้าไหมให้มีเอกลักษณ์และสามารถวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านปอแดง หมู่ที่ 9 จำนวน 20 คน และผู้ที่สนใจในการทอผ้าและพัฒนาผ้าไหม จำนวน 30 คน ได้จัดการอบรมโดยยึดหลักปัญหาในการผลิต คือ ผ้าไหมที่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปอแดงนั้นไม่มีเอกลักษณ์ในผ้าไหมเลย กลุ่ม NS04 จึงติดต่อหาวิทยากรมาอบรมและการออกแบบลายในการทอผ้าใหม่ พบว่าที่มาของชื่อบ้านปอแดงนั้นมาจากต้นปอแดงและหาพบได้ยากในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาผ้าไหมลายใหม่ที่เป็นลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากดอกปอแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่น และกลุ่ม NS04 จึงได้มีการส่งเสริมความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีทอผ้า และผู้ที่สนใจจากวิทยากร

จากการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าชุมชนนั้น ฝีมือการทอผ้าของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนนั้นไม่ได้แพ้ของที่อื่นเลยหากเพียงแต่ประชาชนขาดความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มทอผ้า กลุ่ม NS04 จึงส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู