ข้าพเจ้านางสาวยุภา  หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ผ้าซิ่นตีนแดงถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตำบลโนนขวาง ข้าพเจ้าเองได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาลายผ้า โดยข้าพเจ้าและทีมผู้รับผิดชอบได้ลงประชาคมสอบถามปัญหา โดยปฎิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การจำกัดผู้เข้าร่วมการประชาคม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

จากการลงพื้นที่ประชาคมพบว่า ในตำบลโนนขวาง จะมีหมู่ 9 บ้านปอแดงที่เคยมีกลุ่มทอผ้า กลุ่มสตรี ที่ยังคงมีการทอผ้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าด้าย แต่ยังคงขาดความรู้ในการพัฒนาลายผ้าใหม่ๆ การถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง และการขายสินค้า ทางทีมผู้ปฎิบัติงานจึงนำเสนอไปยังอาจารย์ผู้ดูแลและได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านการออกแบบลายผ้า และการขายซึ่งในปัจจุบันก็คงจะไม่กล่าวถึงการขายในระบบออนไลน์ไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าการขายออนไลน์ทางชุมชนจะยังไม่เข้าใจในส่วนนี้มากนักแต่ทางทีมผู้ปฎิบัติงานก็จะยังคงติดตามและดูแลการพัฒนาลายผ้าในชุมชนจ่นกว่าจะสิ้นสุดการปฎิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู