ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจข้อมูลและลงข้อมูลในระบบ ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นการทำนา ปัญหารายได้ของบางครัวเรือนเพราะมีภาระหน้าที่หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบ่งจ่ายให้บุตรหลานได้เล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในแต่ละวัน เป็นต้น เนื่องด้วยตอนนี้เกิดการระบาดโควิด 19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้การลงพื้นที่เป็นได้ด้วยความลำบากมากขึ้น ทางชุมชนต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในบางกิจกรรม ทางตำบลเลยได้มีการส่งตัวแทนจากในกลุ่มบางคนเก็บข้อมูลเพื่อนำกับมาทำที่บ้าน เพราะถ้าไปเยอะจะยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส เพื่อที่จะได้ป้องกันการระบาดของโควิด 19 และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแอดมิน ทำการตัดต่อวีดิโอของกลุ่มที่ได้จากลงสำรวจพื้นที่ของกลุ่มตำบลโนนขวาง ผลออกมาเป็นตัววีดิโอความยาว 3 นาทีกว่า ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวหรือการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ประโยนช์ที่ได้รับคือเป็นตัวกำหนดชี้ชัดว่าหมู่บ้านนี้สามารถนำสิ่งใดมาต่อยอดพัฒนาได้บ้างเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู