ข้าพเจ้า นางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ ประเภทบัณฑิจบใหม่ งาน (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำเดือนมีนาคม  ได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แต่ครั้งนี้ได้ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลครัวเรือนให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

ผลการปฎิบัติงานของข้าพเจ้า  ได้ทำการลงพื้นที่ ในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบและมอบหมายงาน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม คือ

01 แบบสอบถามข้อมูลระดับครัวเรือนและชุมชน

02 แบบสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19

06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

และข้าพเจ้าได้ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย เพราะในเดือนกุมภาพันธ์นั่น ในกลุ่มยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามกำหนดที่ตั้งเป้าหมายไว้ และในเดือนนี้เราได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งการลงพื้นที่ในเดือนนี้ เราได้วางแผน และ ประสานงานกับทางผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อได้เตรียมการให้ข้อมูลที่เราได้เตรียมไปเก็บข้อมูล ซึ่งในการเก็บข้อมูลชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือ กว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมาก เพราะเราได้รู้แนวทางการลงพิ้นที่ ในครั้งก่อน ทำให้ในการสอบถามข้อมูลในครั้งนี้ง่ายขึ้น และแบบสอบถามที่ได้ แบบสำรวจ 01,02,และ03 ที่เก็บมาได้ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชุน เพื่อให้ได้เป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ และนำไปพัฒนาชุมชน ในด้านต่างๆ เช่น สังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เห็นว่า ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกอ้อย เป็นส่วนใหญ่ เราได้ทำการสอบถามชาวบ้านส่วนมาก มีค่าใช่จ่ายไปกับค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ค่าน้ำมันในการไปทำสวนและปลูกอ้อย ในที่นาของตนเอง อีกทั่งเราได้เห็น การทำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีแปลงผักของตนเอง ปลูกทานเอง ส่วนที่เหลือก็แบ่งให้กับชาวบ้านได้รับประทาน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้เราเห็นการเป็นอยู่ของชาวบ้าน ของตำบลโนนขวาง เป็นอย่างมาก

ทั่งนี้ เราพึงเห็นปัญหาต่างๆ จึงทำให้เราได้ นำข้อมูลที่เราได้เก็บแบบสอบถาม จะนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแน่นอน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู