ตำบลโนนขวาง มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ใน 9 หมู่บ้าน ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งพืชที่เกษตรกรในตำบลโนนขวางปลูกนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ เช่น อ้อย มัน ยาง และข้าว ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในตำบลโนนขวางนั้นไม่ได้เติบโตเท่าที่ควรเนื่องจากหากราคาพืชเศรษฐกิจตกต่ำเกษตรกรจะไม่มีรายได้จากการปลูกพืชหรือผักชนิดอื่นมาอุดราคาพืชเศรษฐกิจที่ราคาตกเลย

จากการลงพื้นที่ในชุมชนพบว่าประชากรที่ทำการเกษตรเป็นหลักนั่นประสบปัญหาจากราคาพืชเศรษฐกิจมาหลายรอบการเก็บเกี่ยวส่งผลให้ประชากรในต้นบลโนนขวางมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าที่ควร ทางกลุ่ม NS04 ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลพบว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่บ้านดงกะทิงได้ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีพืชผักสวนครัว และมีพืชเศรษฐกิจ จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านดงกะทิง ผู้ใหญ่บ้านได้เริ่มต้นการทำเกษตรแบบผสมผสานเนื่องจากรายได้ในครัวเรือนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจากการประสบปัญหาราคาพืชเศรษฐกิจตกต่ำผู้ใหญ่บ้านจึงหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อดำรงความเป็นอยู่ กลุ่ม NS04 จึงเห็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตประชากรตำบลโนนขวาง โดยการวางแผนนำแนวทางการเกษตรกรแบบผสมผสานมาปรับใช้ในครัวเรือนของชุมชนโดยให้โรงเรียนบ้านดงกะทิง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ทั้งนี้ทางกลุ่ม NS04 มองเห็นศักยภาพทางการเกษตรของประชากรตำบลโนนขวางจึงนำการเกษตรที่ทุกครัวเรือนได้ประกอบอาชีพอยู่ นำมาปรับเปลี่ยนความคิดประชากรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู