1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 กิจกรรมการนำทรัพยากรในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด(การทำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์

NS04 กิจกรรมการนำทรัพยากรในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด(การทำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์

      การดำเนินงานของ ข้าพเจ้า นางวนิดา ปาโนรัมย์ประเภทประชาชน ระหว่างเดือนกันยายน2564 ในเดือนนี้ได้มีการดำเนินงานโดยการลงพื้นที่เพื่อทำโครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด(การทำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์)

เกษตรทฤษฏีใหม่ของความพอเพียงและยั่งยืน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 เกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ดินเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่สำหรับปลูกข้าว พื้นที่สำหรับปลูกพืชผักพืชไร่ และพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เพื่อสร้างอาหาร และสร้างรายได้ในการดำรงชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเอง สร้างรายได้ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างคุ้มค่า

      จากการอบรมครั้งนี้ทางผู้จ้างงานได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการทำเกษตรแบบไม่ใช่สารเคมีให้กับชาวบ้านในตำบลโนนขวางผู้ที่สนใจซึ่งก็ได้รับการสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้มีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ทุกคนในชุมชนสามารถทำได้อย่างง่าย โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจากชุมชน และมีอยู่ในบ้านของตัวเอง เช่น เศษอาหาร เปลือกผักผลไม้ ใบไม้แห้ง ก็สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ แต่ในครั้งนี้ได้มีการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากหน่อกล้วยซึ่งหาได้ง่าย และสมารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ส่วนผสมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากหน่อกล้วย

  • หน่อกล้วย ขุดเอาทั้งรากให้ได้ดินติดมาด้วยนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆให้ได้ 3 กิโลกรัม
  • กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
  • เติมน้ำลงไป 5 ลิตร
  • เติมนมเปรียวยาคูลท์ ใช้ 1ขวด

   จากนั้นก็นำทุกอย่างมาผสมลงในถัง คนให้เข้ากัน เมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันแล้ว ให้ปิดฝาภาชนะให้สนิท ทิ้งไว้ในร่ม 5-10 วันก็สามารถนำไปใช้ได้

     ดังนั้นการทำปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนจากการซื้อสารเคมีทำให้เกษตรกรในชุมชนผลิตพืชผัก พืชไร่ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง และยังเป็นการพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู