ข้าพเจ้านายธนาธิป บุญเขื่อง ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากโรคระบาด Covid-19 ที่ได้ระบาดตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีที่มาจาก เมืองอู่หั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ซึ่งมีการระบาดเข้ามายังประเทศไทยสร้างความเสียหายให้แก่ระบบสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย และสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มมีการนำเข้าวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนจึงเกิดเป็น กิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในเดือนพฤษภาคม 2564 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน Covid-19 ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง

ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขส่วนตำบลด้วยกัน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงกะทิง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองนา ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เชิญตัวแทนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่ออบรมให้ความรู้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองนา เรื่องการป้องกันโรคระบาด Covid-19 และให้ความรู้เรื่องวัคซีน Covid-19 โดยมีวิทยากรนำโดย ท่านอาจารย์ยงยุทธ บรรจง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 50 คน หลังจากกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่อง Covid-19 และเรื่องวัคซีน ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ไม่ประสงค์รับวัคซีน และให้ความรู้ในเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสงค์รับวัคซีนนั้นเกิดจากการรับข่าวสารที่ผิด จึงเกิดความกลัวขึ้นและไม่กล้ารับวัคซีน

ทีมผู้ปฏิบัติงานและข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านตำบลโนนขวาง และลงพื้นที่สำรวจผู้ไม่ประสงค์รับวัคซีน ซึ่งทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องให้กลับประชาชนผู้ที่ไม่ประสงค์รับวัคซีน จากผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่รับวัคซีนนั้นมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและเปลี่ยนเป็นประสงค์รับวัคซีนซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึ่งพอใจและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต่อประเทศไทย

 

อื่นๆ

เมนู