ข้าพเจ้านายปิยราช  บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างเดือนมีนาคมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน(01),แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19(02),และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพทยระบาดของโรคติดต่อ(06) ตามโครงการณ์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติม)

เดือนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเป็นเดือนที่สองจะเห็นได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้ลงสำรวจข้อมูลของประชาชนในตำบลโนนขวางได้บางส่วนแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ได้ถึงจำนวนที่ตั้งเป้ากำหนดไว้ จึงได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนมีนานี้

ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ขอความอนุเคราะห์จากทางผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบ และออกมารวมตัวกัน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อที่จะทำการเก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น บริบทของแต่ละหมู่บ้าน โดยรวมชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรเช่น ทำนา ปลูกอ้อย สวนยาง เลี้ยงสัตว์

ปัญหาในชุมชน พบปัญหาส่วนใหญ่

  • ขยะ
  • น้ำปะปา
  • ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางการเกษตร

ความต้ความต้องการของคนในชุมชน ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยมีแหล่งกำจัดขยะและไฟฟ้าสองสว่างทั่วถึง อยากจะพัฒนาอาชีพ อบรมเพิ่มทักษะ อาชีพเสริมจากการทำเกษตรกร ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

จากการแบ่งหน้าที่การทำงานที่ชัดเจนนั้นสามารถทำให้สมากชิกในกลุ่มและตัวข้าพเจ้าเองได้รู้หน้าที่ตนเองที่ชัดเจนและทำให้งานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี และสามารถหาข้อมูลจากตำบลได้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้พบว่า ในแบบสอบถามฉบับ 01 นั้น ประชากรในพื้นที่ส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได้หลักมาจากการทำไร่ ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ยาง

เรื่องการจัดการขยะ การเผาอ้อย ในส่วนแบบสอบถาม ฉบับ 02 พบว่าสมาชิกในชุมชนนั้น มีความตื่นตัว และมีความรู้พอที่สามารถรับมือ กับโรค COVID – 19 ได้ ประชากรส่วนใหญ่ นั้นรู้อาการเบื้องต้น และดูแลตนเองที่ถูกวิธี สุขลักษณะ

วิดิโอการสำรวจพื้นที่ NS04

 

อื่นๆ

เมนู