ข้าพเจ้า นายฉันทกะ ศรีเมือง ประเภท ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เขียนบทความรายงานผลปฎิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

เนื่องด้วย ช่วงนี้ เป็นการระบาด หนักของโรคไวรัส โควิด 2019 ทั้งในเมือง และต่าง อำเภอของพื้นที่ใน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทุกๆ เช้า จะมีการแจ้งเตือนจากทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ว่าพื้นไหนเป็นเขตต้องห้าม ซึ่งในเขตพื้นที่พักอาศัยของผม ก็มีทั้งข่าวจิงและปลอมว่าคนนี้ ติดไวรัส โควิด 2019  จึงได้กั๊กตัว ทั้งตัวเองและบุคคล ในบ้าน 14 วัน ซึ่งสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี ไปตรวจก็ผ่าน ร่างกายปกติ

ลิงค์ VDO  กลุ่ม

อื่นๆ

เมนู