ข้าพเจ้านางสาวอัญชญา แจ่มใส ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04

                  จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามและได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของตำบล ได้แก่ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนคือการประกอบอาชีพทำนา ปลูกอ้อย และรับจ้างตามลำดับ มีรายได้เสริมจากการปลูกผักและการทำผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลโนนขวางแต่ละหมู่บ้านนั้นมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้แก่ การทอผ้าฝ้ายตีนแดง การทอผ้าไหมลายประยุกต์ การทำพรมเช็ดเท้า ทำเครื่องจักรสานจากไม้ไผ่  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่ารวมไปถึงการยกกระดับให้เป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้

                           

โดยการที่เราจะสามารถยกระดับความเป็นอยู่และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ดีขึ้นนั้น จำเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนควบคู่ไปกับข้อมูลที่เราบันทึกและรวบรวมจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการวางแผนการทำประชาคมหมู่บ้านของตำบลโนนขวาง มีการกำหนดหัวข้อในการทำประชาคม การนัดหมายชุมชนและการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการทำประชาคม

อื่นๆ

เมนู