นางสาวอัญชญา แจ่มใส ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง

อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

                  ตำบลโนนขวางเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,100 ครัวเรือน มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙  ตร.กม.หรือประมาณ ๑๘,๑๒๕ ไร่ อาชีพหลักของคนในชุมชนเป็นอาชีพเกี่ยวกับการทำการเกษตร คือปลูกอ้อย ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง และการปลูกยางพารา โดยมีอาชีพเสริม เป็นการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัว กระบือ และหมู ทั้งยังมีการนำภูมิปัญญาของชุมชนมาต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมอีกด้วย ได้แก่ การทอผ้าซิ่นตีนแดง เ

ครื่องจักรสาน โดยจำหน่ายให้ทั้งคนภายในและนอกชุมชน

นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมแล้วชาวตำบลโนนขวางยังมีการสืบทอดประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ คือ ประเพณีการทำบุญสรงน้ำ หรือ บุญฮดสรง บุญฮดสรง หรือ บุญสงกรานต์ จัดให้มีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่โบราณ ในวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ในวันนี้พระสงฆ์นำพระพุทธรูปออกจากอุโบสถมาไว้ที่หอสรง ตอนบ่ายชาวบ้านจะนำน้ำอบ น้ำหอม มาร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปที่หอสรงนี้ จากนั้น ก็ออกไปเก็บดอกไม้มาจัดประกวดประชันในการบูชาพระ ระหว่างนี้ชาวบ้านจะพากันเล่นแคน ฉิ่งฉาบ เพื่อความสนุกสนานรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ รวมกันก่อเจดีย์ทรายและเล่นสาดน้ำกัน อีกทั้งมีการทำบุญหมู่บ้าน โดยจะจัดขึ้นที่ศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้ศาลตาปู่อันเป็นศาลที่คนในหมู่บ้านเคารพนับถือ เพื่อขอความคุ้มครองช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งามออกไปจากหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านเกิดความเป็นสิริมงคล และทำให้คนทั้งหมู่บ้านประสบแต่ความสุขความเจริญ จากการร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวตำบลโนนขวางนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน

แม้ว่าช่วงนี้จะมีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิค-19 แต่ทางผู้นำก็ได้มีการขออนุ

ญาตจัดงานจากทางอำเภอแล้ว โดยให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

อื่นๆ

เมนู