ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในส่วนของการปฎิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มพวกเราได้มีการประชุมเพื่อดำเนินโครงการที่จะพัฒนาชุมชน และกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นว่าชุมชนในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พวกเราได้รับผิดชอบนั้นมีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนมาก กลุ่มพวกเราจึงร่วมประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นกลุ่มพวกเราได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดสารพิษโดยให้ชาวบ้านในชุมชนปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้

ต่อมาเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ทำให้กลุ่มพวกเราได้ทำการประชุมและปรึกษาหารือกันผ่านทางออนไลน์ไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของพวกเรา และเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติ กลุ่มพวกเราจะดำเนินโครงการตามเป้าหมายที่ได้วางแผนเอาไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

อื่นๆ

เมนู